Školní poradenské pracoviště

Tisk Email

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož úkolem je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům).

Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné.

Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce, jiné mohou být poskytovány na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD).

Smyslem služeb je především vytvoření vhodných podmínek k vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

Sociální pedagog

Sociální pedagog poskytuje své služby v mnoha oblastech. Sociální pedagog dále pak cíleně vyhledává žáky se sociálním znevýhodněním a komunikuje s jejich rodinami. Prostřednictvím schůzek s rodinou žáka napomáhá orientaci v jejich nepříznivé sociální situaci, poskytuje poradenství a případně odkazuje na jiné subjekty, které rodině dokáží pomoci. Součástí práce sociálního pedagoga je také terénní práce, zpravidla jde o návštěvy rodin v domácnosti. Dále pak se věnuje mapování vysoké absence, záškoláctví, předčasných odchodů ze vzdělávání a jiných rizikových oblastí. Účastní se také výchovných a případových komisí. Sociální pedagog dále pak komunikuje s externími subjekty jako je například OSPOD, Policie ČR, poskytovatelé sociálních služeb aj. V nejširším slova smyslu se sociální pedagog zapojuje do spolupráce s komunitou a jejím rozvojem.

Tým ŠPP v současné době tvoří:

 • Ředitel – Mgr. Sochorová Alexandra
 • Výchovný poradce – Mgr. Bašusová Dagmar
 • Metodik prevence – Mgr. Bartošová Ivana, Mgr. Šmídová Taťána
 • Školní speciální pedagog – Mgr. Šmídová Taťána
 • Kariérní poradce – Ing. Smolka Pavel
 • Sociální pedagog - Bc. Policarová Andrea

Školní poradenské pracoviště

 • se zaměřuje na primární prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování
 • realizuje preventivní programy na škole a sleduje jejich účinnost
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
 • buduje příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • vytváří předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
 • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči
 • koordinuje služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje škola poradenské služby vycházející z vyhlášky MŠMT č. 270/2017 Sb, kterou se změnila vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kontakt na Konzultanta ŠPP:
Taťána Šmídová
774235725


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter