Organizace zápisu – informace pro rodiče

Tisk Email

 

Zápis proběhne v termínu 4.4. – čtvrtek a 5.4.2024 - pátek v době od 14:00 do 17:00 hodin.

V letošním roce se k zápisu dostaví zákonní zástupci se svými dětmi narozenými od 1. 9. 2017 do

31. 8. 2018 a děti, kterým byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

K zápisu je vhodné se registrovat předem na určitý čas. Výhodou je, že budete mít připravené základní dokumenty k zápisu.

Děti bez registrace budou muset v době zápisu čekat, až na ně přijde řada podle pořadí jak přišli.

Registraci k zápisu je možné provést:

· online – doporučovaný způsob (popsáno níže)

· telefonicky – 777 170 947 (sekretariát školy)

 

Online podání žádosti o přijetí k zápisu - registrace (PREFEROVANÝ ZPŮSOB) Je realizováno prostřednictvím webového rozhraní „Zápisy online“ - zde

Do systému bude možné vstoupit od 1.4. 2024, 06:00 hodin do 4.4.2024 8.00 hodin.

Po tomto termínu bude možné provést registraci a domluvit konkrétní čas zápisu (mimo termín 4.4. a 5.4.) telefonicky – 777 170 947 – sekretariát školy

Elektronická přihláška k zápisu je intuitivní formulář.

V prvním kroku - zákonný zástupce vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče, zákonného zástupce a údaje potřebné k zápisu.

Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním, si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na e-mail zákonného zástupce bude automaticky odeslána zpráva obsahující registrační číslo uchazeče, termíny a čas zápisu, odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky a instrukce k zápisu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve třetím kroku zákonný zástupce doplní emailem zaslanou přihlášku, připraví si dokumenty potřebné k zápisu a ve zvoleném termínu se dostaví do školy.

 

Elektronická registrace pro zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě

Zákonný zástupce vyplní formulář v termínu do 14.4.2024 23:59 hodin. V interaktivním formuláři zaškrtne čtverec „Budeme pro dítě žádat odklad“.

Po vyplnění interaktivního formuláře si vygeneruje samotnou žádost, kterou podepíše, přiloží k ní přílohy (posouzení pediatra a klinického psychologa nebo školského poradenského zařízení) a odevzdá škole jedním z uvedených způsobů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračním číslem dne 15. 4. 2024 na www školy a vyvěšeny u vstupu do školy.

 

Žádost o přijetí mimo online registraci lze získat:

1. Na stránkách školy

2. V sekretariátu školy v tištěné podobě

Všechny údaje na žádosti musí být vyplněny. Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje jejich správnost. Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(-ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter