INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Tisk Email

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 („Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem  a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách

 Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny

Provoz základních škol

  Je povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod

 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky.

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování

 Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

 maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze      u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

 ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 

  udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

 ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz školy od 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 viz příloha

 

 

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter