Vytisknout tuto stránku
Informace pro zákonné zástupce o organizaci vzdělávacích aktivit žáků druhého stupně od 8. června do konce školního roku 2019/2020

Informace pro zákonné zástupce o organizaci vzdělávacích aktivit žáků druhého stupně od 8. června do konce školního roku 2019/2020

 

· První den příchodu do školy je nutné přinést do školy podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. K dispozici je na WWW školy nebo jejím vestibulu.

· Konzultační hodiny budou probíhat v době od 8:00 hodin do 12:25 hodin (5 vyučovacích hodin) v určených dnech. Každý ročník jeden den v týdnu. O případné změně budou rodiče a žáci včas informováni.

· Oběd bude možné žákům zajistit v době, kdy žák bude přítomen na konzultačních hodinách.

· Provoz školy a hygienických opatření je následující

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry. Všechny osoby nacházející se před školou musí mít zakrytá ústa a nos.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Pedagog, který bude zahajovat konzultační den vyzvedne žáky před školu, zkontroluje, zda mají 2 roušky a sáček pro uložení. Pokud žák nebude mít ochranné roušky nebude zařazen do skupiny, ale vykázán do vymezeného prostoru. Vzniklá situace bude řešena s rodiči.

- Hromadné přesuny organizuje pověřený pedagogický pracovník, který je určen k dané skupině po celou dobu pobytu ve škole.

- Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Vyučující zajistí v průběhu každé hodiny (a 45 min) po cca 20-ti minutách vyvětrání. V případě příznivých povětrnostních podmínek zajistí větrání v průběhu celé přestávky mezi hodinami, jinak pouze 5 minut.

- V hodinových intervalech bude zajištěna po dobu přípravy dezinfekce klik dveří a spínačů světla.

- Každý žák po příchodu do třídy použije dezinfekci rukou, kterou mu v postřikovači poskytne vyučující. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.

- Žáci si mohou podle svého rozhodnutí ponechat roušku dobrovolně i v případě, že je zachována požadovaná vzdálenost 2m. O použití roušek rozhoduje vyučující.

- Ve třídě budou lavice uspořádány tak aby vyhovovaly doporučení MŠMT. Toto uspořádání nelze měnit. Ve třídě bude stanoven zasedací pořádek, který je neměnný.

- Každý žák po skončení vzdělávacího bloku použije dezinfekci rukou, kterou mu v postřikovači poskytne vyučující. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.

· Způsob příchodu, odchodu a omlouvání žáků

- Po dobu příchodu žáků bude určen dohled před školou, který bude dbát na dodržování principů pobytu žáků před školou.

- Jednotlivé skupiny budou dopolední blok končit podle časového harmonogramu tak, aby se skupiny nestřetávaly při odchodu ze školy.

- Odchod žáků bude organizován pedagogickým pracovníkem.

- Omlouvání žáků bude zajištěno prostřednictvím ŽK