Podřazené kategorie

Informace pro rodiče žáků ohledně stravování (0)

 

Vážení rodiče, z důvodu zabezpečení hygienických opatření

plynoucích z většího výskytu koronaviru, budou zavedena tato pravidla pro přihlašování a odhlašování

obědů pro žáky.

1) Přihlašovat nebo odhlašovat obědy pouze telefonicky nebo elektronicky přes E-jídelníček.

2) Rodiče žáků, kteří onemocní, si mohou pouze první den nemoci přijít pro oběd, a to v čase od 11:25 do 11:40 hod. vchodem z terasy školní družiny. Na dveřích je zvonek. Po zazvonění přijde personál školní jídelny, který si od rodičů vezme nádoby na jídlo.

3) Na další dny nemoci je nutné obědy odhlásit. V době nemoci žáka se obědy nevydávají.

4) Rodiče, kteří budou chtít dítě přihlásit ke stravování, mohou tak učinit elektronicky ( přihláška je umístěna na webu naší školy) vyplněnou přihlášku naskenovat a zaslat na e-mail kuchyn@3zsmost.cz, nebo přinést vyplněnou do kanceláře jídelny a to z Brněnské ulice ( ze dvora školy).

 

Telefon do jídelny: 733 143 582

Vedoucí školní jídelny

Michal Burda

Zobrazit položky...
Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Dle nového opatření MŠMT z 5.1.2021došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení. Na základě tohoto opatření  nebude jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělávání. O konání či nekonání této zkoušky rozhodnou ředitelé škol. Zda zkouška proběhne či ne musí školy zveřejnit na své webové stránky nejpozději 8.3.2021.

Zkouška zůstává povinnou součástí přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

Pro děti zůstává v platnosti podání dvou přihlášek na SŠ, do kterých se bude uvádět vysvědčení za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku. Tyto přihlášky obdrží vycházející žáci po pololetí dle situace – buď osobně po nástupu do školy nebo budou k dispozici na recepci školy proti podpisu.

Všechny informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny zde na stránkách školy na konci ledna.

V současné době probíhají na většině středních škol dny otevřených dveří, většinou prostřednictvím Teamsů, proto je potřeba sledovat webové stránky vybraných škol, kde najdete všechny potřebné informace.   

Veškeré informace najdete také na stránkách MŠMT v sekci Jednotné přijímací zkoušky na SŠ.

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

V případě potřeby či dotazů mě můžete kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde si naplánujeme individuální konzultaci nebo vám na dotaz ihned odpovím.

S pozdravem Mgr. Emingerová, kariérní poradce

Důležité informace !

Důležité informace !

 

                                                                                      Dle novelizace Školského zákona je distanční vzdělávaní povinné.

 

Prezenční výuka je hodnocena jako přítomnost žáka ve škole. V případě jeho nepřítomnosti je nutné, aby rodiče omluvili žáka dle platného školního řádu.Do školy nemohou být vpuštěni žáci s příznaky infekčního onemocnění  jako je např.  zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

Škola bude postupovat dle níže uvedeného:

 

Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte/žáka do budovy školy

 

a) je přítomen zákonný zástupce – dítě/žák není vpuštěn do budovy

 

b) není přítomen zákonný zástupce – škola zákonného zástupce neprodleně informuje o nutnosti neodkladného vyzvednutí žáka/dítěte

 

c) příznaky se vyskytnou/ jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – stejný postup jako u bodu b) před vyzvednutím je dítě/žák v izolaci . Dítě/žák je po celou dobu izolace pod dozorem zaměstnance školy ( školní asistentka), izolovaný i dozor použijí ochranné osobní pomůcky,  izolační místnost bude následně vydezinfikována.

 

 

Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o nutnosti kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS NEKONTAKTUJE, školu kontaktuje KHS, která rozhodne o okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu

 

Rodiče žáků a cizí osoby vstupují do školy pouze

v mimořádných případech

( tj. vyzvednutí a odevzdání  úkolů )

a po předchozí domluvě.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 („Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem  a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách

 Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny

Provoz základních škol

  Je povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod

 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky.

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování

 Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

 maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze      u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

 ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 

  udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

 ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz školy od 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 viz příloha

 

 

 

Informace pro strávníky

 

     Vážení strávníci, vážení rodiče stravujících se dětí v naší jídelně. Se zvýšením cen potravin je i naše škola nucena upravit ceny stravného k 1. lednu 2021. Doufáme, že navýšení cen pro vás nebude tak dramatické a zachováte nám přízeň. Zvýšení ceny je v zájmu udržení kvality našich služeb.

Proto vás žádám o upravení zasílaných záloh do 29.12.2020 dle níže uvedené tabulky viz příloha

Informace strávníkům - vratky stravného

     Vážení strávníci a rodiče stravujících se dětí, od 16.12.2020 nebude možno odhlásit ani přihlásit obědy, a to z důvodu vracení přeplatků ke konci kalendářního roku.

Dále vás žádám o zasílání stravného na měsíc leden až od 17.12.2020. Pokud bude stravné přijato do 17.12.2020 , bude zahrnuto do vratky stravného.

Informace organizace výuky od 30.11. 2020

     Vážení rodiče, od 30.11.2020 dochází k další úpravě otevření školy.

 

30.11.2020 nastupuje na prezenční výuku celý první stupeň a deváté ročníky.

 

Ostatní třídy druhého stupně tj. 6. ročníky až 8.ročníky, se budou střídat po týdnech sudý/lichý. Rozpis je součástí této informace.

 

Školní družina je zajištěna v plném rozsahu.

 

Školní jídelna – žáci prvního stupně, kteří byli přihlášeni k obědům, budou automaticky přihlášeni a v případě, že se nebudou od 30.11. stravovat, je nutné, aby je rodiče odhlásili do 27.11.2020. Stejně tak to bude u žáků devátých ročníků.

 

Žáci druhého stupně 6. – 8. tříd v rámci prezenční výuky budou přihlášeni automaticky a je také nutné je odhlásit v případě, že nebudou obědvat.

V případě, že tito žáci budou mít distanční vzdělávání, je možné po přihlášení zajistit vyzvednutí oběda do jídlonosičů v době od 12:15 hod do 13:00 hod.   

Jídelníček je na www stránkách školy.   

 

Ve vestibulu školy budou dne 27.11. zrušeny přihrádky na úkoly jednotlivých tříd.

 

V dokumentech naleznete a prostřednictvím třídních učitelů budete informováni, jakým způsobem budou žáci nastupovat do školy.

 

 Informace k organizaci výuky od 30.11.2020 viz příloha

Informace pro rodiče po opatření vlády od 18.11.2020

     Vážení rodiče, na základě nových opatření vlády bude od 18.11.2020  probíhat výuka  žáků zařazených do přípravné třídy základní školy a  žáků 1. a 2. ročníků základních škol dle přiložené přílohy.

 

                                                                                                                                          Mgr. Forman Josef

                                                                                                                                              ředitel  školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

·    

· 

Informace pro rodiče po opatření vlády od 14.10.2020 - aktualizace ke dni 15.10.2020

Vážení rodiče,

na základě nových opatření vlády bude od 14.10.2020 do 2.11.2020 probíhat výuka pro žáky celé školy distančním způsobem.

Aktuální informace

V době distančního vzdělávání bude vestibul školy otevřen od 8.00 hod do 12.00 hod. Zde budete mít k dispozici materiály od učitelů a zároveň možnost odevzdat zadané vypracované úkoly (pokud nejsou odevzdány elektronicky). Každý odevzdaný materiál musí být čitelně označený jménem a třídou. V případě, že budete potřebovat přijít v jiném čase, je nutné se osobně domluvit třídním učitelem nebo asistentkou.

On-line komunikace na druhém stupni bude probíhat v době rozvrhu hodin v rozmezí první až páté vyučovací hodiny. Tuto on-line komunikaci si budou organizovat vyučující jednotlivých předmětů dle potřeby a možností.

 

Hodnocení žáka v době distančního vzdělávání bude záležet na jeho aktivitě a odevzdaných úkolech.

Školní družina a školní klub budou v daném období uzavřeny.

Obědy pro vaše děti jsou automaticky odhlášeny.

Po dobu tohoto opatření je nutné spolupracovat s jednotlivými vyučujícími, neboť distanční studium je pro vaše dítě povinné na základě novelizace Školského zákona

 

                                                                                                                                                                                        Mgr. Forman Josef

                                                                                                                                                                                           ředitel  školy

 

 

                                                                                                                                                     

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter