Informace k zahájení školního roku

   

        Slavnostní zahájení školního roku dne 4.9.2023 (suchá varianta)

 -          1. A zahájí školní rok na nové terase před prvními třídami v 8,30:00 hod. (vchod na terasu u šaten prvního stupně)

-         Přípravná třída zahájí školní rok spolu s 1. B a 1. C zahájí školní rok na nové terase před prvními třídami v 8:00 hod. (vchod na terasu u šaten prvního stupně)

 

 

     Slavnostní zahájení školního roku dne 4.9.2023 (mokrá varianta)

 -          Přípravná třída, 1.B, 1.C se seřadí přímo ve třídách, kde v 8:00 hod. proběhne jejich přivítání 

 -          1.A zahájí školní rok ve vestibulu školy před sekretariátem v 8:30 hod. 

 

        Program:

 

-          Přivítání - Mgr. Kateřina Doruská MBA, vedoucí učitelka prvního stupně

 -          Slavnostní projev – Mgr. Josef Forman, ředitel školy

 -          Projev a uvítání dětí - Ing. Marek Hrvol, primátor města Mostu

 

 

 

 Mgr. Kateřina Dobruská MBA

      třídní učitelka

Pilotní projekt „Bez mobilních telefonů“

 

Vážení rodiče,

V rámci projektu prevence patologických jevů, kterého se škola účastní, jsme vyhlásili tři dny od 13. do 15. 6. 2023 

„Bez mobilních telefonů

Jde nám o prevenci kyberšikany, které chceme dosáhnout omezením užívání mobilních telefonů i o přestávkách a volných hodinách, a to v rámci zajištění ochrany a bezpečnosti žáků či zaměstnanců školy. Zároveň se od září chystá změna školního řádu, která se bude týkat užívání mobilních telefonů na naší škole a tento Týden bez mobilních telefonů bude zároveň ověřovací, abychom si vyzkoušeli, jak s tím pracovat.

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)

§ 30, odstavec 1, písmeno c:

Ředitel školy vydá školní řádŠkolní řád a vnitřní řád upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy    a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.“

§ 30 odstavec 3:

„Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.“

Časopis Psychologie, březen 2023:

„S érou mobilních telefonů jsme sice získali skvělou možnost být stále v kontaktu, operativně zařídit několik důležitých věcí při popojíždění v dopravní zácpě, máme pocit, že vše ve svém životě máme více pod kontrolou, ale zároveň se stáváme zranitelnějšími vlastním strachem. Odborníci dokonce hovoří o novodobé fóbii. Dali jí název nomophobia (zkratka z anglického no mobil fobia) a vysvětlují ji jako panický strach uživatelů ze ztráty mobilního kontaktu. Prý jí po celém světě trpí už miliony lidí. Někteří lidé jsou natolik závislí na svých mobilních telefonech, že pro ně představa ztráty signálu, vybití baterie či jednoduše zapomenutí si mobilu znamená okamžité zvýšení hladiny stresu. Odborníci odhadují, že nomophobia může ve větší či menší míře postihovat až 53 % uživatelů mobilních telefonů. Podle loňského průzkumu uveřejněného britským listem Daily Mail 58 % mužů a 43 % žen uvádělo, že cítí stres a úzkost, pokud se jim vybije baterie či dojde kredit, ztratí telefon nebo se dostanou mimo dosah sítí.“

Věříme, že náš dobrý záměr pochopíte a podpoříte.

Mgr. Forman Josef

Volba školské rady

Vážení rodiče,

   Dne 6.6. 2023 se koná volba členů školské rady naší školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků. Probíhá podle volebního řádu, který vydala Rada města Mostu 1.5.2015 podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Tento volební řád stanovuje počet jejích členů.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogům a zřizovateli podílet se na správě školy podle § 167 a 168 školského zákona. Existuje nezávisle na SRPDŠ.

Má 6 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků ze svých řad a poslední třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a

    středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající    

   státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Způsob volby

Hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů. Na kandidátce označí X nejvýše dva kandidáty. V jiném případě bude lístek neplatný (pořadí kandidátů na hlasovacím lístku souhlasí s pořadím jejich návrhů). Následně vhodí hlasovací lístek do volební urny, která je umístěna v hale před sekretariátem školy.  

Volby začínají 6.6. 2023 v 15.30 hod

 

Volby končí 6.6. 2023 v 18 hodin.

Po ukončení voleb sestaví volební orgán seznam Vámi volených kandidátů do školské rady pro skupinu zákonných zástupců žáků a zvlášť pro pedagogické pracovníky. Kandidáti, kteří získají největší počet hlasů, se stanou členy školské rady. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem. Losuje volební orgán.

Ostatní kandidáti budou náhradníci, pro případ skončení mandátu některého z členů školské rady.

Výsledky voleb budou zveřejněny na www stránkách školy a vyvěšeny u hlavního vchodu do školy.

12.5. 2023

 

 

Mgr. Sochorová Alexandra

předsedkyně volebního orgánu 

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter