Ředitelské volno a závěr školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče,

ve dnech 29.6 a 30.6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno. Žáci zůstávají doma.

 Školní rok bude ukončen 26.6. 2020.

Vysvědčení bude vydáno dne 26.6. v 8:00 hodin. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci školy do svých učeben. Žáci se nepřezouvají.

V prostorách školy stále platí nutnost užívat roušku.

 V době hlavních prázdnin bude provoz školní družiny a školního klubu přerušen.

 

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1.9.2020.

Bližší informace budou zveřejněny v průběhu prázdnin na WWW školy.

Informace pro zákonné zástupce o organizaci vzdělávacích aktivit žáků druhého stupně od 8. června do konce školního roku 2019/2020

Informace pro zákonné zástupce o organizaci vzdělávacích aktivit žáků druhého stupně od 8. června do konce školního roku 2019/2020

 

· První den příchodu do školy je nutné přinést do školy podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. K dispozici je na WWW školy nebo jejím vestibulu.

· Konzultační hodiny budou probíhat v době od 8:00 hodin do 12:25 hodin (5 vyučovacích hodin) v určených dnech. Každý ročník jeden den v týdnu. O případné změně budou rodiče a žáci včas informováni.

· Oběd bude možné žákům zajistit v době, kdy žák bude přítomen na konzultačních hodinách.

· Provoz školy a hygienických opatření je následující

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry. Všechny osoby nacházející se před školou musí mít zakrytá ústa a nos.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Pedagog, který bude zahajovat konzultační den vyzvedne žáky před školu, zkontroluje, zda mají 2 roušky a sáček pro uložení. Pokud žák nebude mít ochranné roušky nebude zařazen do skupiny, ale vykázán do vymezeného prostoru. Vzniklá situace bude řešena s rodiči.

- Hromadné přesuny organizuje pověřený pedagogický pracovník, který je určen k dané skupině po celou dobu pobytu ve škole.

- Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Vyučující zajistí v průběhu každé hodiny (a 45 min) po cca 20-ti minutách vyvětrání. V případě příznivých povětrnostních podmínek zajistí větrání v průběhu celé přestávky mezi hodinami, jinak pouze 5 minut.

- V hodinových intervalech bude zajištěna po dobu přípravy dezinfekce klik dveří a spínačů světla.

- Každý žák po příchodu do třídy použije dezinfekci rukou, kterou mu v postřikovači poskytne vyučující. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.

- Žáci si mohou podle svého rozhodnutí ponechat roušku dobrovolně i v případě, že je zachována požadovaná vzdálenost 2m. O použití roušek rozhoduje vyučující.

- Ve třídě budou lavice uspořádány tak aby vyhovovaly doporučení MŠMT. Toto uspořádání nelze měnit. Ve třídě bude stanoven zasedací pořádek, který je neměnný.

- Každý žák po skončení vzdělávacího bloku použije dezinfekci rukou, kterou mu v postřikovači poskytne vyučující. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.

· Způsob příchodu, odchodu a omlouvání žáků

- Po dobu příchodu žáků bude určen dohled před školou, který bude dbát na dodržování principů pobytu žáků před školou.

- Jednotlivé skupiny budou dopolední blok končit podle časového harmonogramu tak, aby se skupiny nestřetávaly při odchodu ze školy.

- Odchod žáků bude organizován pedagogickým pracovníkem.

- Omlouvání žáků bude zajištěno prostřednictvím ŽK

Výuka II. stupně od 8.6. - aktualizace metodiky MŠMT

Výuka II. stupně od 8.6. - aktualizace metodiky MŠMT

 

     Dne 27. 5. 2020 MŠMT aktualizovalo materiál z 30. 4. 2020 OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Tento Materiál s vyznačením změn si můžete stáhnou v závěru článku.

Organizace výuky II. stupně od 8.6.2020 v rámci naší školy je závislá na počtu žáků, kteří projeví zájem o přítomnost ve škole. Proto bude upřesnění organizace výuky I. i II. stupně zveřejněno dne 4.6., po zjištění zájmu žáků.

Bližší informace budou doplněny do tohoto článku.

 Předpokládáme výuku po ročnících, jeden den v týdnu, v rozsahu pěti hodin.

Žáci v den, kdy budou ve škole mohou odebrat oběd.

 

Informace provozu školy a organizace výuky do 30.6. 2020

 Na základě metodiky MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 vás informuji o možnosti žáků účastnit se vzdělávacích aktivit:

-9. ročník – příprava žáků na přijímací zkoušky od 11.5. 2020 v souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020

-I. stupeň ZŠ od 25.5.2020 + Info strávníkům 

Upřesňující informace v přílohách níže - celý článek.

Doplňující informace k uzavření školy

 

     Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám sdělil několik informací k organizaci provozu školy a zabezpečení vzdělávání Vašich dětí v průběhu zákazu jejich vstupu do školy od 11.3.

S ohledem na snížení dopadu jejich nepřítomnosti ve škole jim chceme částečně nahradit výpadek výuky prostřednictvím elektronických médií formou zadáváni jednoduchých úkolů a možnosti samostudia látky stěžejních předmětů zadávané vyučujícími.

Předpokladem je funkční elektronická komunikace. Proto Vás budou do pátku 13.3. kontaktovat třídní učitelé prostřednictvím e-mailu, který jste nahlásili. V případě že již uvedený email není funkční nebo email nedostanete, kontaktujte třídního učitele pomocí vašeho funkčního emailu.

V případě, že nemáte vlastní email, požádejte někoho ve svém blízkém okolí o umožnění spojení se školou.

Nadále by komunikace ohledně přípravy Vašich dětí probíhala prostřednictvím emailů.

Učebnice zapomenuté ve škole

Pokud Vaše dítě zapomnělo některé učebnice ve škole, můžete si je vyzvednou Po – Pá v době od 8:00 do 12:00 hod.

Žádost o ošetřovné při péči o děti do 10 let z důvodu uzavření školy

„Žádost o ošetřovné při péči o děti do 10 let z důvodu uzavření školy“ může škola potvrdit (na základě sdělení OSSZ v Mostě) až 31.3.2020. V případě dotazů ohledně této žádosti kontaktujte, prosím Vás, OSSZ v Mostě.

Od 11.3.2020 bude škola vystavovat od 8.00 do 12.00 hod zákonným zástupcům pouze potvrzení, že je škola uzavřena (ne žádost).

Osobní jednání ve škole prosím omezte na dobu mezi Po – Pá 8:00 – 12:00.

Uzavření školy od 11.3. 2020

Vážení rodiče,                                                                    ZŠ, U Stadionu 1028, Most

na základě informace z tiskové konference premiéra republiky o zákazu přítomnost žáků na základních školách bude od zítřejšího dne 11.3.2020 do odvolání škola uzavřena.

O dalších skutečnostech budete informováni na www stránkách školy.

Mgr. Forman Josef, ředitel školy

 

 

Informace pro strávníky školní jídelny

Pokyny pro rodiče stravujících se žáků

Dle vyhlášení bezpečnostní rady státu, bude od zítřka do odvolání uzavřena i školní jídelna pro žáky naší školy.

Obědy budou všem žákům od zítřka odhlášeny. Vzniklý přeplatek bude přesunut do následujícího měsíce. Celkový přeplatek bude vrácen na účet na konci školního roku.

Po skončení těchto neplánovaných prázdnin, bude po dobu prvních tří dnů,

pouze jedno jídlo. A to z důvodu opětovného navezení surovin do kuchyně.

Kdy tyto neplánované prázdniny skončí, se dozvíte pravděpodobně z televizního vysílání,

či z jiných medií, nebo z webu naší školy.

 

Děkuji za pochopení

Michal Burda

Vedoucí školní jídelny

ZŠ U Stadionu

Most

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU - aktuální informace

 

Školy a školská zařízení nebo vysoké školy mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Viz odkaz:

 http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru.v

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter